Miljöpolicy

Miljön är allas ansvar, både som privatperson och företag. Inom Swede Ship Marine skall vi sträva efter att ha så låg miljöpåverkan som möjligt och skall arbeta aktivt med att ta hänsyn till miljön i alla delar av vårt arbete. Vi ska bidra med tekniska lösningar till våra kunder som medför en miljöeffektivare användning av de produkter vi levererar. Vi skall sträva efter minskad resursanvändning, energiförbrukning och avfallsmängd. Vi strävar efter att förespråka video- och/eller telefonmöten om möjligt för att minska resandet. Arbetsmiljön för våra anställda, kunder och samarbetspartners skall vara säker.

  • Vårt miljöarbete skall styras av affärsmässighet och engagemang och vi skall följa gällande miljölagstiftning och andra bindande krav.
  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar
  • Källsortera enligt framtaget källsorteringsprogram
  • Vi skall kontinuerligt arbeta med att förbättra vår arbetsmiljö
  • Även efter Covid-19 pandemins restriktioners slut fortsätta med resefria möten i så stor utsträckning som möjligt. Vid resande skall tåg väljas framför flyg där så är möjligt.
  • Vid eventuella utbyten av fordon skall så miljövänligt alternativ som möjligt ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv väljas.

Varje år sammanställs innan mars månads utgång en miljörapport som skickas in till Tjörns kommun. Denna rapport innehåller statistik på förbrukat material som verksamheten använt under föregående år. Information från denna rapport ligger till grund för verksamhetens miljöaspekter.

2021-02-05